Az alábbiakban az esküvővel, házasságkötéssel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze. A bal oldali oszlopban látható lista elemeire kattintva az adott információ a jobb oldali sávban jelenik meg.

A házasság létrejötte, érvénytelensége

A házasságkötést megelőző eljárás

Házasságkötés

Külföldi állampolgárral, vagy külföldön történő házasságkötés

Névviselés, névmódosítás, névváltoztatás

Külföldi állampolgárral, vagy külföldön történő házasságkötés

Nem magyar állampolgár házasságkötése

A külföldi állampolgár, a külföldön élő hontalan házasságkötésekor - ha tanúsítvánnyal igazolja, hogy házasságkötése a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba - az anyakönyvvezető vizsgálja, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt házassági előfeltételek fennállnak-e, majd a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.

A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó 30 napos várakozási határidőt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja.

Azonos külföldi állampolgárságú házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon működő külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek, feltéve, hogy nemzetközi szerződés vagy viszonosság és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.

A házasságkötéskor a házasuló anyanyelvét használhatja.

Ha a házasuló vagy a tanú, illetőleg ezek egyike a magyar nyelvet nem beszéli, továbbá, ha az anyakönyvvezető a házasuló vagy a tanú, illetőleg ezek egyike által beszélt idegen nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a házasulók gondoskodnak.

Tolmács közreműködése

A házasulók kérésére - amennyiben a házasságot megkötő anyakönyvvezető, a tanúk és mindkét házasuló is érti és beszéli az adott, Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbség nyelvét - a házasság az adott kisebbség nyelvén is megköthető.

A tolmács, illetőleg az idegen nyelvet értő és beszélő anyakönyvvezető az először magyar nyelven feltett kérdéseket a házasuló nyelvén közli, szükség esetén megmagyarázza, majd a házasuló nyelvén adott választ magyarul megismétli.

A házasságkötéskor a házasuló anyanyelvét használhatja. Ha a házasuló vagy a tanú, illetőleg ezek egyike a magyar nyelvet nem beszéli, továbbá, ha az anyakönyvvezető a házasuló vagy a tanú, illetőleg ezek egyike által beszélt idegen nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a házasulók gondoskodnak. Nem lehet tolmács a házasuló és házasuló egyenesági rokona.

Némák és süketnémák házasságkötésekor a magyar nyelvet nem értő és nem beszélő házasságkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni; tolmácsként jelbeszédben jártas személy működik közre. Az írni-olvasni tudó süketnémához az anyakönyvvezető a kérdést írásban teszi fel, aki nyilatkozatát írásba foglalja. Az írásban feltett kérdést és a választ az anyakönyvvezető felolvassa, és a házasságkötést megelőző eljárás jegyzőkönyvéhez csatolja.

Tanúsítvány külföldön történő házasságkötéshez

A magyar állampolgár, Magyarországon élő hontalan, valamint a magyar menekültügyi hatóságok által menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány iránti kérelmet személyesen kell előterjeszteni.

Amennyiben a felek lakóhelye különböző, a tanúsítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél előterjeszthetik, a tanúsítványt a területileg illetékes államigazgatási hivatal adja ki.

A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje 30 nap.

Amennyiben a magyar állampolgár lakóhelye és tartózkodási helye is külföldön van, a tanúsítványt a magyar konzuli tisztviselő állítja ki.

Magyarországon bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár kérelmét a tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjesztheti. A tanúsítványt a területileg illetékes államigazgatási hivatal adja ki.

A tanúsítvány a felek természetes személyazonosító adatain kívül tartalmazza az érintett személyek állampolgárságát, hontalanságát, illetőleg menekült státusát, lakóhelyének címét, családi állapotát, valamint azt a tényt, hogy a tervezett házasságnak a magyar jog szerint nincs akadálya.

A tanúsítvány a kiállításától számított 6 hónapig érvényes.