Az alábbiakban az esküvővel, házasságkötéssel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze. A bal oldali oszlopban látható lista elemeire kattintva az adott információ a jobb oldali sávban jelenik meg.

A házasság létrejötte, érvénytelensége

A házasságkötést megelőző eljárás

Házasságkötés

Külföldi állampolgárral, vagy külföldön történő házasságkötés

Névviselés, névmódosítás, névváltoztatás

Házasságkötés

A nemzetközi szabályozással összhangban házasságot csak egy férfi és egy nő köthet. A magyar állampolgárokon túl a Magyar Köztársaság területén magyar állampolgár házasságot köthet külföldi állampolgárral is, de nincs akadálya két külföldi állampolgár házasságkötésének sem. A házasságkötési eljárás szempontjából a magyar állampolgárokkal egy tekintet alá esnek a menekültügyi hatóság által menekültként elismertek.

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól felmentést adhat. Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulók kívánságának figyelembevételével tűzi ki. Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta 6 hónap eltelt, az eljárást meg kell ismételni.

A házasságkötés nyilvános és ünnepélyes, ettől eltérni csak akkor lehet eltérni, ha a házasulók ezt kérik, vagy ha a házasuló állapota közeli halállal fenyeget. Rendkívüli körülmények esetén hivatalos helyiségen kívül is megköthető a házasság. Erre alapot adhat a meghívott vendégek létszáma vagy a házasuló egészségi állapota.

Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél a Magyar Köztársaság címerével ellátott nemzetiszínű vállszalagot és ünnepélyes öltözetet visel. Az anyakönyvvezető gondoskodik arról, hogy a házasságkötés a törvényben előírt módon történjék, annak időtartama alatt a házasulók és a házassági tanúk, illetőleg - ha szükséges - a tolmács, a jelbeszédben jártas személy mindvégig folyamatosan jelen legyenek.

A házasságkötésre két tanú jelenlétében kerülhet sor, akik utóbb felmerülő kétség esetén tanúsíthatják a házasság létrejöttét. Házassági tanú csak nagykorú és cselekvőképes személy lehet. A házassági tanúkról a házasulók gondoskodnak. Házassági tanúként eljárhat a magyarul nem beszélő külföldi állampolgár is, aki természetszerűen jogosult anyanyelvének használatára. Tolmácsot kell alkalmazni, ha a tanú magyarul nem beszél, továbbá ha az anyakönyvvezető a tanú által beszélt idegen nyelvet nem érti.

A házasság megkötése alkalmával az anyakönyvvezető előtt a házasulók házasságkötésre irányuló nyilatkozatot tesznek. Az anyakönyvvezető előbb a menyasszonyhoz, majd a vőlegényhez külön-külön a következő kérdést intézi: "kijelenti-e /itt megnevezendő az a házasuló, akihez a kérdést elsőként intézi/, hogy az itt jelen lévő ...... házasságot köt? Amennyiben a feltett kérdésre mindkét házasuló egybehangzó igennel válaszolt, az anyakönyvvezető a következő kijelentést teszi: "Megállapítom, hogy /itt megnevezendő a feleség és a férj a házasságkötés utáni nevén/ a Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házastársak. A házastársak, a házassági tanúk és az anyakönyvvezető, továbbá - ha közreműködött - a tolmács a házassági anyakönyvi bejegyzést aláírják.

Amennyiben a házasulók vagy azok egyike a feltett kérdésre nem egybehangzó igennel válaszol, a nyilatkozatot feltételhez vagy időhöz köti, közöttük a házasság nem jön létre. E tényt az anyakönyvvezető a jelenlévők előtt kijelenti. Amennyiben a házasulók vagy azok egyike, illetőleg a tanú vagy a tolmács a házassági anyakönyv bejegyzésének aláírását megtagadja, de a házasság a érvényesen létrejött, az anyakönyvvezető az aláírásra szolgáló rovatba e tényt feljegyzi.